Konferencja NOE i PTD

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych problematyką dysleksji i innych trudności w uczeniu się zapraszamy do udziału w konferencji:

Najważniejsze, by wspierać.

Dysleksja i dyskalkulia – metody i narzędzia pracy z uczniem

 

noe kursy

 

Pracuj skutecznie z uczniami z trudnościami w uczeniu się.

Wykorzystuj sprawdzone metody i narzędzia w pracy z uczniami z dysleksją i innymi specyficznym trudnościami w uczeniu się.

 

Konferencja przygotowana przez specjalistów i profesjonalistów edukacji:

– Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny NOE

– Polskie Towarzystwo Dysleksji – Oddział we Wrocławiu

– Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

– Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną.

 

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się wymaga wiedzy i specjalnych metod, uwagi ze strony nauczyciela i umiejętności motywacji tych, którzy na co dzień zmagają się ze swoimi słabościami. Nauczyciel, wyposażony w wiedzę i narzędzia, może być doskonałym wsparciem dla ucznia z trudnościami edukacyjnymi.

Jak skutecznie pracować z uczniem z trudnościami w uczeniu się? Po jakie sprawdzone metody i narzędzia pracy warto sięgać?

 

Poznaj szczegółowy program konferencji

Moduł 1: Terapia pedagogiczna – praca z uczniem starszym

Moduł 2: Wspomaganie rozwoju umiejętności uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Moduł 3: Motywowanie do nauki uczniów z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi

Moduł 4: TIK w terapii pedagogicznej

 

Dzięki konferencji:

noe kursy

Poznasz praktyczne aspekty pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się – podczas konferencji zostaną zaprezentowane i omówione konkretne narzędzia (ćwiczenia, zabawy, zadania).

 

Dla kogo jest ta konferencja?

– nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz

– nauczycieli wszystkich poziomów nauczania

– nauczycieli, którzy chcą dobrze pracować z uczniami z problemami w uczeniu się.

 

Weź udział w konferencji

90 zł

(w tym VAT)

noe kursy

 

Termin i miejsce szkolenia:

20 kwietnia 2016 r.

9:00 – 15:00

Wrocław, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

ul. Worcella 25-27

Program konferencji

1. Terapia pedagogiczna – praca z uczniem starszym – Renata Czabaj

W prezentacji zostanie omówionych pięć zasadniczych elementów pracy terapeutycznej:

 • rozwijanie komunikacji werbalnej,
 • twórcze pisanie,
 • twórcze myślenie,
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji,
 • ćwiczenia czytania.

Zostaną przedstawione metody pracy z uczniem. Autorka prezentacji koncentruje się na metodach aktywizujących, takich jak:

 • pokaz,
 • obserwacja,
 • praktyczne działanie,
 • metody skutecznego porozumiewania się, rozwijania sprawności umysłowych,
 • techniki relaksacyjne,
 • techniki zapamiętywania i koncentracji,
 • techniki ćwiczenia pamięci.

Ta część konferencji zostanie przeznaczona na przybliżenie metody Ortograffiti oraz zaprezentowanie schematu jednostki terapeutycznej.

 

2. Wspomaganie rozwoju umiejętności uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – Celina Tuszyńska-Skubiszewska

Wystąpienie ma na celu:

 • zapoznanie uczestników konferencji ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • przedstawienie metod wspierających rozwój kompetencji matematycznych uczniów mających trudności w uczeniu się tego przedmiotu.

Edukacja matematyczna dla ucznia jest bardzo trudna. Tworzenie pojęć i umiejętności matematycznych buduje się w sposób powolny. Ich ukształtowanie wymaga różnorodnych doświadczeń i działań ucznia. Do efektywnego nauczania jest konieczny aktywny udział ucznia.

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane oraz omówione propozycje ćwiczeń i zabaw matematycznych, które mogą być pomocne podczas zajęć terapii matematycznej dla uczniów mających trudności w edukacji matematycznej.

 

3. Motywowanie do nauki uczniów z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi – dr Renata Bibik

Prezentacja będzie poświęcona następującym zagadnieniom:

 • Dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć? Profil psychologiczny ucznia z dysleksją.
 • Co to jest motywacja? Kształtowanie się poglądów na motywację (behawioralne teorie wzmocnienia, teorie potrzeb, teoria motywacji wewnętrznej).
 • Motywacja według modelu oczekiwanie – wartość – zadania nauczyciela.
 • Działanie nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do nauki – wybrane możliwości:
  • modyfikowanie zniekształceń poznawczych dotyczących siebie, innych i własnych możliwości,
  • odwołanie do pozytywnych zasobów,
  • prosty przepis na motywowanie,
  • prosty przepis na motywowanie,
  • techniki radzenia sobie z obiekcjami uczniów.
 

4. TIK w terapii pedagogicznej – dr Elżbieta Szala

Wykład będzie poświęcony włączaniu TIK w proces dydaktyczny i terapeutyczny. Autorka podejmie temat wykorzystania technologii informacyjnej do tworzenia nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i terapeutycznych.

Zostaną zaprezentowane możliwości stosowania technologii informacyjnej na przedmiotach nieinformatycznych przez pedagogów i terapeutów w celu pełniejszego wykorzystania TIK w procesie dydaktyczno-terapeutycznym oraz stosowania nowoczesnych technologii na zajęciach z przedmiotów nieinformatycznych i terapii pedagogicznej.

 

Plan konferencji:

9.00–9.30 – rejestracja uczestników

9.30–9.40 – powitanie uczestników i otwarcie konferencji

9.40–11.10 – Terapia pedagogiczna – praca z uczniem starszym – Renata Czabaj

11.10–11.30 – przerwa kawowa

11.30–13.00 – Wspomaganie rozwoju umiejętności uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – Celina Tuszyńska-Skubiszewska

13.00–13.15 – przerwa kawowa

13.15–14.15 – Motywowanie do nauki uczniów z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi – dr Renata Bibik

14.15–15.00 – TIK w pracy terapeutycznej uczniów z trudnościami w uczeniu się – dr Elżbieta Szala

15.00 – zakończenie konferencji

Prelegenci

Renata Czabaj – tyflopedagog, diagnosta dysleksji, specjalista terapii pedagogicznej. Posiada trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym. Wieloletni dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku. Założycielka Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej działającej od ponad dwudziestu lat przy Polskim Towarzystwie Dysleksji. Przez cztery kadencje przewodniczyła Zarządowi Głównemu PTD. Przez kilka lat była redaktorem naczelnym Biuletynu PTD „Dysleksja”. Aktualnie członek ZG PTD. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu diagnozy dysleksji i terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia z ww. tematyki na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim i innych uczelniach w Polsce. Współpracuje z wydawnictwami przy tworzeniu programów do diagnozy i terapii. Autorka kursów internetowych dla nauczycieli terapeutów w Akademii Ortograffiti wydawnictwa Operon.

 

Celina Tuszyńska-Skubiszewska – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Dąbrówce Tczewskiej, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog. Współautorka serii Ortograffiti „Matematyka bez trudności”, kursu Akademii Ortograffiti Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, kursu Trener metody Ortograffiti – Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki. Autorka Gier matematycznych – Matematyka bez trudności. Praktyk i z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z uczniami wykazującymi trudności w uczniu się matematyki, autorka licznych szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu terapii, edukacji, metodyki i diagnozy uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

 

dr Renata Bibik – psycholog, pedagog, doktor nauk humanistycznych, trener szkoleń edukacyjnych, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz socjoterapii. Wykładowca akademicki i praktyk – na co dzień pracuje z rodzinami i dziećmi z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi i trudnościami w uczeniu się. Od lat z pasją prowadzi szkolenia i treningi dla różnych grup zawodowych, m.in. nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów z zakresu współpracy z rodzicami, motywowania uczniów do nauki, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

 

dr Elżbieta Szala – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, terapeuta pedagogiczny, logopeda, wykładowca akademicki. Przewodnicząca wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Organizuje i prowadzi proces diagnozy i terapii dzieci z dysleksją. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w terapii pedagogicznej.

Regulamin konferencji

Regulamin

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje.

 1. Szkolenie – szkolenie prowadzone przez Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny przy wsparciu Organizatora
 2. Organizator – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000180755, nr NIP 9581475599, adres do korespondencji: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, nr telefonu 58 679 00 00, adres e-mail: info@operon.pl.
 3. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Usługi;
 4. Usługa – usługa polegająca na umożliwieniu wstępu i uczestnictwie w zajęciach w ramach Szkolenia.

2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze Strony nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Konieczny jest dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej.

§2. Szkolenie

1. Informacje merytoryczne oraz organizacyjne dotyczące oferty Szkoleń, w tym ich terminy szczegółowy program i zakres Usługi oraz liczba dostępnych miejsc, znajdują się na stronie internetowej http://noe.operon.pl/lista-szkolen/.

2. W zakres Usługi nie wchodzi zakwaterowanie Uczestnika oraz przewóz na miejsce Szkolenia.

3. Nabywca wyraża zgodę na to, że przebieg Szkolenia będzie rejestrowany w całości lub części w formie fotograficznej oraz filmowej z dźwiękiem lub bez a wypowiedzi i wizerunek Nabywcy może zostać wykorzystany przez Organizatora lub jego partnerów w materiałach związanych ze Szkoleniem, w tym materiałach promocyjnych.

§3. Rejestracja

1. Wykupienie Usługi możliwe jest poprzez rejestrację za pośrednictwem strony internetowej: www.noe.operon.pl.

2. Wykupienie Usługi możliwe jest do wyczerpania puli miejsc dla danego Szkolenia.

3. W celu rejestracji za pośrednictwem Strony Użytkownik należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*) w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptować Regulamin.

4. Nabywca odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym wszystkich przekazywanych danych i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podania danych nieprawdziwych, zakup Usługi może zostać anulowany, co uniemożliwi jej realizację.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres email zostanie wysłana wiadomość stanowiąca potwierdzenie rejestracji. Do wiadomości e-mail załączona zostanie faktura VAT oraz plik zawierający regulamin i program Szkolenia.

6. Umowa zakupu Usługi zostaje zawarta z momentem zaksięgowania opłaty na koncie bankowym Organizatora.

§4. Płatność

1. Płatność za szkolenie może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

 1. PŁATNOŚĆ E-PRZELEWEM: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu formularza zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora, logując się do systemu PayU.
 2. PRZELEWEM BANKOWYM (TRADYCYJNYM): Uczestnik samodzielnie przelewa na konto Organizatora (50 1090 1102 0000 0001 2962 6608 Bank Zachodni WBK) należną kwotę. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się druk z danymi potrzebnymi do przelewu, który można zapisać na dysku albo wydrukować.
 3. KARTĄ PŁATNICZĄ: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu formularza zgłoszenia przez Organizatora, logując się do systemu PayU.

2. Podane na ceny Szkoleń zawierają podatek VAT.

3. Więcej informacji o systemie PayU.pl można znaleźć pod adresem www.payu.pl.

§5. Uprawnienia Nabywcy

1. Nabywca może dokonać przeniesienia prawa do skorzystania z Usługi na inną osobę niż wskazana w formularzu. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

2. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie następuje poprzez przesłanie oświadczenia na podany adres Sprzedawcy. Odstąpienia można dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

3. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego może składać reklamacje pod adresem noe@operon.pl . Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od jej złożenia, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Nabywcy.

4. Szczegółowy program Szkolenia może zostać zmieniony w każdym czasie, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami. O każdej zmianie Nabywca zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail. W razie istotnej zmiany, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy zakupu Usługi w terminie 14 dni od daty uzyskania wiadomości o zmianie.

§6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach Szkolenia jest Organizator.

2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w celach statystycznych i marketingowych.

3. Do niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

4. Jeżeli nie uznano reklamacji Nabywcy będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się, oprócz sądu powszechnego, o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie uokik.gov.pl lub o właściwego powiatowego rzecznika praw konsumentów. Konsument może również, celem rozstrzygnięcia sporu, skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2017 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon