Regulamin Szkoły Trenerów I stopnia

Regulamin

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje.

 1. Szkolenie – szkolenie prowadzone przez Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny przy wsparciu Organizatora.
 2. Organizator – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000180755, nr NIP 9581475599, adres do korespondencji: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, nr telefonu 58 679 00 00, adres e-mail: info@operon.pl.
 3. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Usługi;
 4. Usługa – usługa polegająca na umożliwieniu wstępu i uczestnictwie w zajęciach w ramach Szkolenia.

2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze Strony nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Konieczny jest dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej.

§2. Szkolenie

1. Informacje merytoryczne oraz organizacyjne dotyczące oferty Szkoleń, w tym ich terminy szczegółowy program i zakres Usługi oraz liczba dostępnych miejsc, znajdują się na stronie internetowej www.noe.operon.pl.

2. W zakres Usługi nie wchodzi zakwaterowanie Uczestnika oraz przewóz na miejsce Szkolenia.

3. Nabywca wyraża zgodę na to, że przebieg Szkolenia będzie rejestrowany w całości lub części w formie fotograficznej oraz filmowej z dźwiękiem lub bez a wypowiedzi i wizerunek Nabywcy może zostać wykorzystany przez Organizatora lub jego partnerów w materiałach związanych ze Szkoleniem, w tym materiałach promocyjnych.

§3. Rejestracja

1. Wykupienie Usługi możliwe jest poprzez rejestrację za pośrednictwem strony internetowej: www.noe.operon.pl.

2. Wykupienie Usługi możliwe jest do wyczerpania puli miejsc dla danego Szkolenia.

3. W celu rejestracji za pośrednictwem Strony Użytkownik należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*) w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptować Regulamin.

4. Nabywca odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym wszystkich przekazywanych danych i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podania danych nieprawdziwych, zakup Usługi może zostać anulowany, co uniemożliwi jej realizację.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres email zostanie wysłana wiadomość stanowiąca potwierdzenie rejestracji. Do wiadomości e-mail załączona zostanie faktura VAT oraz plik zawierający regulamin i program Szkolenia.

6. Umowa zakupu Usługi zostaje zawarta z momentem zaksięgowania opłaty na koncie bankowym Organizatora.

§4. Płatność

1. Płatność za szkolenie może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

– PRZELEWEM BANKOWYM (TRADYCYJNYM):  Uczestnik samodzielnie przelewa na konto Organizatora należną kwotę. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się druk z danymi potrzebnymi do przelewu, który można zapisać na dysku albo wydrukować. Numer, na który należy dokonać opłaty: 50 1090 1102 0000 0001 2962 6608 (Bank Zachodni WBK).

2. Podane na ceny Szkoleń zawierają podatek VAT.

§5. Uprawnienia Nabywcy

1. Nabywca może dokonać przeniesienia prawa do skorzystania z Usługi na inną osobę niż wskazana w formularzu. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

2. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie następuje poprzez przesłanie oświadczenia na podany adres Sprzedawcy. Odstąpienia można dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

3. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może składać reklamacje pod adresem noe@operon.pl . Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od jej złożenia, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Nabywcy.

4. Szczegółowy program Szkolenia może zostać zmieniony w każdym czasie, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami. O każdej zmianie Nabywca zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail. W razie istotnej zmiany, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy zakupu Usługi w terminie 14 dni od daty uzyskania wiadomości o zmianie.

§6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach Szkolenia jest Organizator.

2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w celach statystycznych i marketingowych.

3. Do niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

4. Jeżeli nie uznano reklamacji Nabywcy będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się, oprócz sądu powszechnego, o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie uokik.gov.pl lub o właściwego powiatowego rzecznika praw konsumentów. Konsument może również, celem rozstrzygnięcia sporu, skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szkoła Trenerów NOE – poziom podstawowy

Trwają zapisy do Szkoły Trenerów I stopnia:

Wrocław – kwiecień–czerwiec (zapisy zakończone)

Gdynia – kwiecień–czerwiec (zapisy zakończone)

Bielsko–Biała (zapisy zakończone)

 

Jak być skutecznym, dobrym Trenerem?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą udoskonalić swoją wiedzę i kompetencje w pracy grupowej z osobami dorosłymi oraz chcących pracować z dorosłymi jako trener/moderator pracy grupowej.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w Szkole Trenerów wynosi 1950 zł (w tym podatek VAT). Istnieje możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

Cena obejmuje:

– uczestnictwo w szkoleniu

– materiały szkoleniowe

– poczęstunek i serwis kawowy w czasie szkolenia

 

Informacje ogólne o szkoleniu

Czas trwania szkolenia: 64 (z możliwością zwiększenia do 80) godziny dydaktyczne warsztatu. Zakres tematyczny został podzielony na 4 zjazdy odbywające się co 2-3 tygodnie. Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu w ramach kursu potwierdzone jest Certyfikatem Trenerskim I Stopnia.

Najbliższe edycje Szkoły Trenerów rozpoczną się wiosną 2016 roku.

 

Program Szkoły Trenerów I Stopnia

Zjazd I: NIEZBĘDNIK TRENERA NA STARCIE

Dzięki uczestnictwu w I zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom podstawowy uczestnicy:

 • dokonają autorefleksji w kontekście roli i zadań trenera;
 • poznają zasady budowania INTRO trenerskiego;
 • poznają psychologiczne podstawy uczenia się osób dorosłych;
 • poznają cykl Kolba oraz rozwiną umiejętności pracy z osobami dorosłymi oparte na cyklu Kolba;
 • poznają fazy procesu grupowego oraz role i zadania trenera w poszczególnych fazach;
 • poznają typologie ról grupowych i ich znaczenie w procesie edukacyjnym;
 • zaprojektują ćwiczenia szkoleniowe oparte na cyklu Kolba.
 

Dzień 1: Inicjowanie pracy zespołu szkoleniowego 

1. Kompletne INTRO – inicjowanie pracy i budowanie zaangażowania uczestników na starcie:

   • Rola i postawa trenera
   • Budowanie bezpieczeństwa
   • Zwracanie uwagi na potrzeby uczestników

2. Trener idealny – fakty i mity

3. Psychologiczne podstawy uczenia się osób dorosłych

4. Podstawy uczenia się osób dorosłych oparte na cyklu Kolba

 

Dzień 2: Rola procesu grupowego w życiu grupy i w pracy trenera 

1. Czary-mary, czyli co warto wiedzieć o procesie grupowym

    • fazy procesu grupowego
    • rola i zadania trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego

2. Znaczenie ról grupowych w procesie pracy grupy – jak uczestnik może rozpoznać i skorzystać ze swojej roli?

3. Warsztat praktyczny tworzenie ćwiczeń opartych na cyklu Kolba

 

Zjazd II: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ

Dzięki uczestnictwu w II zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom podstawowy uczestnicy:

 • poznają zasady projektowania programu szkoleniowego;
 • poznają wybrane metody badania potrzeb szkoleniowych;
 • potrafią wyznaczać cele szkoleniowe;
 • potrafią zaprojektować scenariusz szkolenia;
 • poznają znaczenie ćwiczeń wdrożeniowych;
 • poznają model ewaluacji według Kirkpatricka.
 

Dni 1 i 2: Siedem kroków budowania programu szkoleniowego 

1.Badanie potrzeb szkoleniowych

2. Wyznaczanie celów działań szkoleniowych

3. Opracowanie szczegółowego scenariusza szkolenia:

 • Struktura wstępu
 • Konstrukcja modułów szkoleniowych
 • Struktura zakończenia

4. Rola ćwiczeń wdrożeniowych

5. Recenzje koleżeńskie

6. Podstawy planowanie ewaluacji szkolenia

 

Zjazd III: SZKOLENIE JAKO WIELOPOZIOMOWY PROCES

Podczas III zjazdu Szkoły Trenerów NOE – poziom podstawowy uczestnicy:

  • poznają i zastosują w praktyce metody facylitacji oraz angażowania uczestników;
  • poznają metody działań profilaktycznych minimalizujące pojawianie się trudnych sytuacji szkoleniowych;
  • pogłębią własne umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkoleń;
  • poznają doraźne i szybkie sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkoleniowych.
 

Dzień 1: Trener jako moderator i facylitator

 Zakres tematyczny:

1. Oblicza trenera – moderator i facylitator

2. Metody i narzędzia facylitacji

3. Narzędzia i techniki angażowania uczestników

Dzień 2: Sytuacje trudne

Zakres tematyczny:

1. Trudny uczestnik czy trudna sytuacja?

2. Sytuacje trudne – szansa na rozwój grupy i trenera

3. Profilaktyka sytuacji trudnych

4. Radzenie sobie ze stresem

 

Zjazd IV: BUDOWANIE DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Dzięki uczestnictwu w IV zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom podstawowy uczestnicy:

  • poznają modele i zasady tworzenia informacji zwrotnych;
  • poznają i zastosują w praktyce wybrane modele informacji zwrotnych;
  • pogłębią umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej;
  • pogłębią swoje doświadczenie oraz świadomość siebie w roli trenera;
  • poszerzą bank narzędzi trenerskich poprzez udział w pokazach trenerskich wszystkich uczestników kursu;
  • zbudują plan dalszego rozwoju osobistego.
 

Dzień 1: Praktyczny warsztat umiejętności trenerskich cz. 1

1. Rola i znaczenie oraz modele informacji zwrotnej

2. Obserwacja koleżeńska

3. Prezentacje uczestników

Dzień 2: Praktyczny warsztat umiejętności trenerskich cz. 2

1. Prezentacje uczestników

2. Budowanie planu dalszego rozwoju

3. Podsumowanie szkoły trenerów i celebrowanie sukcesu

Ważne:

Ważne informacje:

Zjazd IV w znacznej mierze będzie bazował na prezentacjach trenerskich uczestników oraz udzielaniem konstruktywnej informacji zwrotnej od uczestników szkolenia oraz trenera prowadzącego. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć sytuacji szkoleniowej w praktyce, będą również uczestniczyć w pokazach innych osób, przez co zbudują sobie bank narzędzi trenerskich do wykorzystania podczas swoich szkoleń.

Uczestnicy będą realizowali zadania wdrożeniowe pomiędzy zjazdami szkoleniowymi.

 
 

Szkolenia poprowadzą:

Dorota Tomaszewicz

Agnieszka Szwejkowska

Zofia Domaradzka-Grochowalska

Agnieszka Książek

Copyright © 2017 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon