Szkoła Trenerów NOE – poziom zaawansowany

Trwają zapisy do Szkoły Trenerów II stopnia:

Wrocław – kwiecień–czerwiec (zapisy zakończone)

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które uczestniczyły w Szkole Trenerów NOE I stopnia lub w innych szkołach/kursach trenerskich, które swym zakresem tematycznym pokrywają się z programem Szkoły Trenerów NOE I stopnia. Program szkolenia został przygotowany z myślą o osobach poszukujących możliwości rozwijania swoich umiejętności trenerskich na poziomie zaawansowanym.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w Szkole Trenerów wynosi 1950 zł (w tym podatek VAT). Istnieje możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

Cena obejmuje:

– uczestnictwo w szkoleniu

– materiały szkoleniowe

– poczęstunek i serwis kawowy w czasie szkolenia.

 

Informacje ogólne o szkoleniu

Czas trwania szkolenia: 64 (z możliwością zwiększenia do 80) godziny dydaktyczne warsztatu. Zakres tematyczny został podzielony na 4 zjazdy odbywające się co 2-3 tygodnie.

Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu w ramach kursu potwierdzone jest Certyfikatem Trenerskim II Stopnia.

Najbliższe edycje Szkoły Trenerów rozpoczną się wiosną 2016 roku.

 

Zjazd I: NARZĘDZIOWNIA TRENERA część 1  

Dzięki uczestnictwu w I zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zawansowany uczestnicy:

 • wzmocnią kompetencje w zakresie wykorzystania cyklu Kolba w pracy trenera;
 • poznają i będą potrafili zastosować w praktyce sposoby na uatrakcyjnienie wykładu;
 • poznają i będą potrafili zastosować w praktyce nietypowe akcesoria;
 • poznają zasady projektowania gier szkoleniowych oraz studium przypadku w pracy z grupą;
 • wzmocnią umiejętności autoprezentacji.

Dzień 1: W kuferku trenera

 1. Jak przygotować wykład aktywizujący odbiorców
 2. „Przyprawy trenerskie” – praca metaforą, filmem, cytatem i przykładem
 3. Wykorzystanie studium przypadku w pracy z grupą

Dzień 2: Warsztaty kreatywne

 1. Ćwiczenia praktyczne oparte na cyklu Kolba
 2. Kreatywność w pracy trenera – „gadżetomania”
 3. Wykorzystanie gier w pracy z grupą
 

Zjazd II: NARZĘDZIOWNIA TRENERA część 2  

Dzięki uczestnictwu w II zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zaawansowany uczestnicy:

 • wzmocnią kompetencje w zakresie wykorzystania cyklu Kolba w pracy trenera;
 • poznają i będą potrafili zastosować w praktyce pomoce wizualne, w tym m.in.: plakat z informacją, prezentacje PowerPoint;
 • poznają zasady planowania i przeprowadzania ewaluacji opartej na modelu Kirkpatricka;
 • wzmocnią umiejętności autoprezentacji.

Dzień 1: Warsztaty wizualne

 1. Ćwiczenia praktyczne oparte na cyklu Kolba
 2. Pomoce wizualne w pracy trenera

Dzień 2: Narzędzia wspierające postępy edukacyjne uczestników szkoleń oparte na modelu Kirkpatricka

 1. Badanie satysfakcji, np.: ewaluacyjne metody alternatywne, ankieta badająca satysfakcję
 2. Badanie przyrostu wiedzy, np.: pretest i posttest
 3. Badanie zmian w zachowaniu, np.: obserwacja i ocena koleżeńska, spacer edukacyjny, kręgi refleksyjne, wywiady
 4. Badanie zmian w organizacji
 

Zjazd III: TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE 

Dzięki uczestnictwu w III zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zaawansowany uczestnicy:

 • poznają istotę zachowań asertywnych;
 • będą potrafili diagnozować i reagować na sytuacje trudne w pracy z grupą szkoleniową;
 • będą potrafili stosować w praktyce interwencje trenerskie oparte na umiejętnościach komunikacji asertywnej;
 • pogłębią samowiedzę w zakresie własnych przekonań i nawykowych postaw.

Dzień 1: Trening asertywności

 1. Fundamenty asertywności
 2. Asertywny monolog wewnętrzny
 3. Zachowania asertywne – warsztat praktyczny:
 • wyrażanie własnych opinii i przekonań
 • reagowanie na krytykę i atak
 • asertywne prośby
 • asertywna odmowa

Dzień 2: Interwencje trenerskie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

 1. Case study – interwencje trenerskie oparte na komunikacie asertywnym
 2. Wewnętrzne przeszkody w przyjmowaniu postawy człowieka asertywnego (dorosłego)
 3. Asertywność w kontakcie z samym sobą
 

Zjazd IV: ROZWÓJ OSOBISTY TRENERA 

Dzięki uczestnictwie w IV zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zaawansowany uczestnicy:

 • pogłębią samoświadomość w obszarze własnych kompetencji trenerskich;
 • zaplanują ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;
 • wezmą udział w sesji superwizji.

Dzień 1: Higiena psychiczna w zawodzie trenera

 1. Pokusy w zawodzie trenera – kodeks etyczny
 2. Radzenie sobie z ekspozycją społeczną i oceną
 3. Superwizja – warsztat praktyczny

Dzień 2: Planowanie rozwoju osobistego

 1. Mapa zasobów trenerskich uczestników
 2. Wizja siebie za 5 lat – praca z dysocjacją i asocjacją
 3. Budowanie planu dalszego rozwoju.
 4. Open space podsumowujący udział w szkole trenerów NOE
 5. Domknięcie emocjonalne
 

Ważne:

Podczas zjazdów uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć sytuacji szkoleniowej w praktyce, będą również uczestniczyć w pokazach innych osób, przez co zbudują bank narzędzi trenerskich do wykorzystania podczas własnych szkoleń.

Uczestnicy będą realizowali zadania wdrożeniowe pomiędzy zjazdami szkoleniowymi.

Regulamin Szkoły Trenerów II stopnia

Regulamin

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje.

 1. Szkolenie – szkolenie prowadzone przez Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny przy wsparciu Organizatora.
 2. Organizator – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000180755, nr NIP 9581475599, adres do korespondencji: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, nr telefonu 58 679 00 00, adres e-mail: info@operon.pl.
 3. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Usługi;
 4. Usługa – usługa polegająca na umożliwieniu wstępu i uczestnictwie w zajęciach w ramach Szkolenia.

2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze Strony nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Konieczny jest dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej.

§2. Szkolenie

1. Informacje merytoryczne oraz organizacyjne dotyczące oferty Szkoleń, w tym ich terminy szczegółowy program i zakres Usługi oraz liczba dostępnych miejsc, znajdują się na stronie internetowej www.noe.operon.pl.

2. W zakres Usługi nie wchodzi zakwaterowanie Uczestnika oraz przewóz na miejsce Szkolenia.

3. Nabywca wyraża zgodę na to, że przebieg Szkolenia będzie rejestrowany w całości lub części w formie fotograficznej oraz filmowej z dźwiękiem lub bez a wypowiedzi i wizerunek Nabywcy może zostać wykorzystany przez Organizatora lub jego partnerów w materiałach związanych ze Szkoleniem, w tym materiałach promocyjnych.

§3. Rejestracja

1. Wykupienie Usługi możliwe jest poprzez rejestrację za pośrednictwem strony internetowej: www.noe.operon.pl.

2. Wykupienie Usługi możliwe jest do wyczerpania puli miejsc dla danego Szkolenia.

3. W celu rejestracji za pośrednictwem Strony Użytkownik należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*) w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptować Regulamin.

4. Nabywca odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym wszystkich przekazywanych danych i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podania danych nieprawdziwych, zakup Usługi może zostać anulowany, co uniemożliwi jej realizację.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres email zostanie wysłana wiadomość stanowiąca potwierdzenie rejestracji. Do wiadomości e-mail załączona zostanie faktura VAT oraz plik zawierający regulamin i program Szkolenia.

6. Umowa zakupu Usługi zostaje zawarta z momentem zaksięgowania opłaty na koncie bankowym Organizatora.

§4. Płatność

1. Płatność za szkolenie może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

– PRZELEWEM BANKOWYM (TRADYCYJNYM):  Uczestnik samodzielnie przelewa na konto Organizatora należną kwotę. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się druk z danymi potrzebnymi do przelewu, który można zapisać na dysku albo wydrukować. Numer, na który należy dokonać opłaty: 50 1090 1102 0000 0001 2962 6608 (Bank Zachodni WBK).

2. Podane na ceny Szkoleń zawierają podatek VAT.

§5. Uprawnienia Nabywcy

1. Nabywca może dokonać przeniesienia prawa do skorzystania z Usługi na inną osobę niż wskazana w formularzu. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

2. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie następuje poprzez przesłanie oświadczenia na podany adres Sprzedawcy. Odstąpienia można dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

3. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może składać reklamacje pod adresem noe@operon.pl . Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od jej złożenia, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Nabywcy.

4. Szczegółowy program Szkolenia może zostać zmieniony w każdym czasie, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami. O każdej zmianie Nabywca zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail. W razie istotnej zmiany, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy zakupu Usługi w terminie 14 dni od daty uzyskania wiadomości o zmianie.

§6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach Szkolenia jest Organizator.

2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w celach statystycznych i marketingowych.

3. Do niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

4. Jeżeli nie uznano reklamacji Nabywcy będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się, oprócz sądu powszechnego, o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie uokik.gov.pl lub o właściwego powiatowego rzecznika praw konsumentów. Konsument może również, celem rozstrzygnięcia sporu, skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Trenerzy NOE

Szkolenia poprowadzą:

 

Dorota Tomaszewicz                                                              Agnieszka Szwejkowska

Zofia Domaradzka-Grochowalska                                    Agnieszka Książek

Copyright © 2017 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon